ImageMundi | 3321, JESSICA at Royal Cape Yacht Club